ביטול עסקה הינו בהתאם להוראות תנאי השימוש באתר:

6 . ביטול עסקה והחזרת מוצרים
6.1 . ביטול הזמנה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981
6.2 . ביטול שלא עקב פגם ו/או אי התאמה:-
6.2.1 . ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה ייעשה בהודעה שתינתן לחברה בכתובתה ברח'
הקדר 18 נתניה או בפקס: 09-8334019 או בהודעת דוא"ל לכתובת
help@jenoris.co.il או בטלפון 09-8334010 או באתר, במקום המיועד לכך (תחת
"ביטול עסקה"). בהודעת הביטול יהיה על המשתמש ליתן את פרטיו האישיים ואת מלוא
פרטי ההזמנה.
6.2.2 . ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה יתאפשר בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר
או החשבונית (לפי המאוחר), למעט אדם בעל מוגבלויות ו/או אזרח ותיק ו/או עולה
חדש כהגדרתם בסעיף 14 ג 1 לחוק הגנת הצרכן להם ביטול כאמור יתאפשר בתוך 4
חודשים.
6.2.3 . ביטול עסקה מותנה בהחזרת המוצר לחברה (ע"י וע"ח המשתמש) במצבו כפי
שהמשתמש קיבלו, בצירוף האריזה, ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש והמוצר לא נפתח.
עם זאת, לא ניתן להחזיר מוצר קוסמטי שאינו ארוז או ניתן לפתיחה ללא הותרת סימן.
6.2.4 . החזר המוצר לחברה יהיה לכתובת הקדר 18 נתניה.
6.2.5 . החברה תגבה דמי ביטול בסך 5% ממחיר הרכישה או 100 ₪ לפי הנמוך מבין השניים.
6.2.6 . החברה תשיב למשתמש את יתרת כספו עפ"י האופן בו ביצע מלכתחילה התשלום בקיזוז
סכומים אותם חב לה, ההחזר יבוצע 7 ימי עסקים.
6.3 . ביטול עקב פגם ו/או אי התאמה :
6.3.1 . משתמש שמבקש לבטל את המוצר עקב פגם או אי התאמה ייתן לחברה הודעת ביטול
בסמוך לאחר שהבחין לראשונה בפגם או באי ההתאמה (ור' לעיל חובת בדיקת המוצר
בתוך זמן סביר מקבלתו מן החברה) ויפרט במסגרתה את פרטיו האישיים, את מלוא
פרטי ההזמנה ואת הפגם או אי ההתאמה שהתגלו במוצר ואשר בעטיים הוא מבקש לבטל
את העסקה.
6.3.2 . המשתמש יפעל בהתאם להוראות החברה שיינתנו לו בהמשך להודעת הביטול, לרבות
יעמיד את המוצר לרשות החברה במקום בו הוא נמסר ובזמנים בהם פועלת חברת
השליחויות עימה קשורה החברה.
6.3.3 . מצאה החברה שטענות המשתמש לגבי אי ההתאמה או הפגם נכונות, תשיב למשתמש
את מלוא התמורה ששילם בעד המוצר (ללא הפחתת דמי ביטול) ו/או תספק לו מוצר
חלופי זהה, בהתאם לרצון המשתמש. החברה לא תחוב כל חבות נוספת בגין האמור.