תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

1 . מבוא
1.1 . האמור בתקנון זה מתייחס באופן זהה לשני המינים, ניסוח בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד.
1.2 . ברוך הבא לאתר האינטרנט www.jenoris.co.il (להלן האתר), המופעל והשייך לחברת היירקום בע"מ

        ח.פ 512842014 (להלן החברה).
1.3 . החברה עוסקת בייצור, שיווק ומכירה של תכשירי שיער וקוסמטיקה .
1.4 . האתר מיועד לאפשר למשתמשים בו לרכוש מוצרים מחנות המוצרים האינטרנטית של החברה
תוך קבלת המידע אודות המוצרים ועלותם.
1.5 . הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר ועל כל פעולה
שתתבצע על ידי המשתמש באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש
לבין החברה בעניין זה.
1.6 . אין באמור בתקנון זה, כדי לגרוע מהוראות כל דין, למעט במקרים בהם ניתן להתנות עליהן
וההתניה בוצעה בתקנון או באתר במשתמע או במפורש.
1.7 . בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור באתר לבין האמור בתקנון, יגבר האמור
בתקנון.
1.8 . גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש באמצעות האתר מהווה אישור כי
המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי
מדיניות הפרטיות המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן
ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
1.9 . החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון בכל עת, כל שינוי ייכנס לתוקפו ממועד
פרסומו, לפיכך אנו ממליצים לעיין בתקנון מידי פעם בפעם. שימוש המשתמש באתר לאחר
ביצוע השינויים מעיד על הסכמתו להם.
1.10 . תקנון זה תוקן לאחרונה בחודש אוגוסט לשנת 2020
1.11 . המכירה של מוצרי החברה באתר הינה קמעונאית בלבד, לא תתאפשר מכירה סיטונאית.
1.12 . כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו לפרשנות התקנון.
1.13 . בתקנון זה – ימי עסקים משמעם ימים א-ה בשבוע, למעט ערבי חג, חג וימי שבתון.

2 . קניין רוחני
2.1 . האתר ותכני האתר והמידע המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, תוכן מילולי, קולי, אור קולי,
תמונה, וידאו וכל פריט המופיע באתר בכל אמצעי מדיה שהוא, מהווים קניין רוחני של החברה
(להלן: תכני האתר).
2.2 . אין להעתיק, להוריד, לשנות, להעביר, לשדר, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להציג או להשתמש
בדרך כלשהי באיזה מתכני האתר כהגדרתם לעיל, אלא לצרכי מידע ורכישה של מוצרים.
2.3 . אין להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר ובכלל זה רובוט לשם
חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של איזה מתכני האתר כהגדרתם לעיל בלא אישור
מראש ובכתב של החברה.
2.4 . אין להציג בלא אישור מראש ובכתב של החברה תוכן מהאתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה
או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או
פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.

3 . השימוש באתר
3.1 . כל אדם ותאגיד רשאים לרכוש מוצרים באמצעות האתר בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:-
3.1.1 . הינו בגיר, מעל גיל 18 (קטין רשאי לעשות שימוש רק באישור האפוטרופוס שלו
שיהא אחראי לפעולותיו של הקטין).
3.1.2 . הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות.
3.1.3 . הינו מחזיק כרטיס אשראי בתוקף ותקין על אשר הוא זכאי לעשות בו שימוש.
3.1.4 . הוא הבעלים של כתובת תיבת דוא"ל.
מובהר כי החברה אינה יכולה לוודא את זהותו של המשתמש, גילו, מקום תושבותו וכיוצ"ב
והאחריות על מסירת פרטים מדוייקים ונכונים חלה על המשתמש.
3.2 . למרות האמור, החברה תהא רשאית להימנע מלקיים קשרי מסחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי
ואף מבלי למסור על כך הודעה, וזאת מכל סיבה שהיא ובמיוחד מהסיבות הבאות:-
3.2.1 . משתמש שהפר תקנון זה.
3.2.2 . משתמש שביצע מעשה בלתי חוקי.
3.2.3 . משתמש שמסר פרטים אישיים כוזבים.
3.2.4 . משתמש שפגע בחברה במעשה או במחדל.
3.2.5 . משתמש שפגע באתר של החברה במעשה או במחדל.
3.2.6 . כרטיס האשראי בו עושה המשתמש שימוש נחסם או הוגבל לשימוש.
3.3 . משתמש איננו רשאי לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או
בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית,
לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
3.4 . משתמש איננו רשאי לעשות שימוש באתר כדי לאסוף/לאצור נתונים או מידע על משתמשי
האתר באופן כלשהו לכל צורך שהוא.

4 . מכירת המוצרים באמצעות האתר
4.1 . החברה מציעה לרכישה במסגרת אתר האינטרנט את המוצרים למשתמשים. החברה רשאית
להציע למכירה כל מוצר בכל כמות כפי שהיא מוצאת לנכון ורשאית להוסיף או לגרוע מעת
לעת מוצרים כמו גם לשנות את כמותם ומחירם.
4.2 . כאמור לעיל, המכירה באמצעות האתר הינה קמעונאית בלבד, לא תתאפשר מכירה למי
המתעתד למכור מוצרים אלה במכירה חוזרת.
4.3 . ניתן לרכוש מוצרים רק למשלוח בישראל.
4.4 . החברה רשאית להגביל את כמות המוצרים הנמכרת ללקוח בודד.
4.5 . המכירה מותנית בקיום מלאי מוצרים בעת ביצוע ההזמנה, לא היה מוצר במלאי תודיע החברה
למשתמש על כך בסמוך לאחר ביצוע הרכישה על ידו.
4.6 . באתר יוצגו המוצרים המוצעים למכירה, מחיר כל מוצר (כולל מע"מ), פרטי המוצר ותנאי
משלוח ותשלום. יובהר, כי המחירים המופיעים באתר הינם בתוקף לגבי המלאי הקיים
והמוצרים הזמינים מתוכו בלבד.
לפרטים נוספים ובירורים, מעבר לאלו המופיעים באתר, ניתן לפנות לחברה בטלפון שמספרו
09-8334010 הפעיל בימי עסקים בין השעות 9:00 ל 15:00 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:
help@jenoris.co.il
4.7 . בכל עסקה של רכישת מוצרים, על המשתמש למסור את כל הפרטים הנדרשים לביצוע עסקה,
ובכלל זה פרטים אישיים ופרטי כרטיס האשראי. יש להקפיד על הזנת פרטים מדויקים.
המכירה באתר מותנית במילוי מלוא הפרטים הנדרשים.
4.8 . רק בעת אישור חיוב כרטיס האשראי, נקלטת ההזמנה. ההזמנה תיחשב כמחייבת לאחר שיינתן
אישור על כך ובהתאם יינתן אישור על קליטת ההזמנה.
4.9 . חיוב כרטיס האשראי יהיה בהתאם למחיר המופיע באתר ובהתאם למספר התשלומים
שהמשתמש בחר, ככל שניתנה אפשרות לשלם בתשלומים. במקרה בו ניתנה אפשרות לשלם
בתשלומים והמשתמש בחר אותה, פיגור בתשלום אחד מכל סיבה שהיא יקנה לחברה את
הזכות להעמיד את כל יתרת שווי העסקה לפירעון מידי והמשתמש נותן לכך הסכמתו.
4.10 . במקרה בו לא אושרה ההזמנה ע"י חברת האשראי תתקבל הודעה מתאימה. במקרה שכזה,
לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר עם חברת האשראי לצורך הסדרת
אישור חברת האשראי לביצוע ההזמנה ורק לאחר קבלת אישור חברת האשראי תטופל
ההזמנה על ידי החברה.
4.11 . כל הזמנה תיעשה בהתאם למחירי המוצרים כפי שיהיו בתוקף בעת ביצוע ההזמנה. החברה
רשאית לשנות בכל עת את מחירי מוצריה ושינוי כאמור יהיה ממועד פרסום השינוי או כל
מועד מאוחר מכך לפי הודעת החברה. לא תהא למשתמש כל טענה בגין שינוי שכזה.
4.12 . על המשתמש לעשות הגהה קפדנית של פרטי ההזמנה לפני המשלוח. החברה לא תישא
באחריות על שגיאות שביצע המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.
4.13 . במקרה של חוסר בהירות בפרטים, חוסר במוצר במלאי או בכל מקרה אחר לפי שיקול דעת
החברה, שומרת לעצמה החברה את הזכות ליצור קשר טלפוני עם המשתמש לצורך השלמת
ההזמנה. משתמש שלא יהא זמין לאחר מספר ניסיונות הזמנתו תבוטל, הודעה על כך תשלח
אליו בדוא"ל לפי הפרטים שמסר בעת ביצוע ההזמנה.

5 . אספקה
5.1 . מועדי האספקה המצוינים באתר ימנו ממועד אישור ההזמנה ואישור התשלום באמצעות
כרטיס האשראי.
5.2 . המוצרים יסופקו באמצעות חברות המתמחות במשלוחים. מאפייני שירותים אלו מפורסמים
ללקוחות על פי המידע המתקבל מחברות המשלוחים (והינו באחריותם של אלה).
5.3 . ליישובים להם אין חברות המשלוחים מגיעות (מנימוקיהן השונים), לא יתאפשר משלוח
באמצעות חברות משלוחים וחברה תפנה למשתמש להצעת פתרונות משלוח חליפיים ככל
האפשר.
5.4 . החברה אינה אחראית על עיכוב במסירת המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתה
ובכלל זה שביתות ועיצומים.
5.5 . עבור משלוח המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה.
5.6 . במקרה של מגבלה ביטחונית כלשהי במשלוח (לפי שיקול דעת חברת המשלוחים) ייתכן עיכוב
במשלוח, למשתמש לא תקום כל טענה כלפי החברה בשל כך.
5.7 . משתמש אשר המוצר שהזמין ונשלח אליו חזר לחברה, בין בשל פרטים שגויים שמסר
המשתמש, בין מאחר שלא שהה במועד ובמקום שתואמו עימו מראש בעת הגעת השליח ובין
מאחר שלא ניגש לאסוף אותו מסניף הדואר (אם נשלח באופן זה) יקבל הודעה על כך
מהחברה. משלוח חוזר יהא בעלות כספית.
5.8 . על המשתמש לבדוק את מצב המוצר בתוך זמן סביר מעת קבלתו. במקרה של פגם או חוסר
של פריט כלשהו או אי התאמה, יש להודיע מידית לשליח או לחברה. הודעה שתישלח תוך
זמן שאינו סביר לא תתקבל.
5.9 . בעת אספקת המוצרים, רשאית החברה או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של הלקוח וכן
רשאית לדרוש הצגת תעודת זהות וכרטיס האשראי בו נעשה שימוש בעת ההזמנה.
5.10 . כמו כן, רשאית החברה או מי מטעמה לדרוש חתימת המקבל על גבי שובר האשראי ו/או
אישור קבלת המוצרים.
5.11 . במקרה של אובדן משלוח שלא עקב מעשה או מחדל של המשתמש, אחריותה של החברה
תהיה אך ורק לאספקה מחדש של המוצר המוזמן (האספקה תתבצע תוך מספר ימי העסקים
כמקובל בחברה), לאחר שקיבלה אישור מהגורם המשלח המאשר את האובדן וזאת על
חשבונה של החברה ולמעט אם האובדן נבע ממתן כתובת שגויה ע"י המשתמש. בכל מקרה
מובהר, כי החברה לא תישא בכל נזק ישיר או עקיף בגין אובדן כאמור ו/או בגין
עיכוב/איחור במשלוח או בגין הספקת מוצר תקול וכי כל אחריותה בעת אובדן או הספקת
מוצר תקול תתמצה באספקה מחדש בתנאים האמורים לעיל ובעת איחור באספקה, באספקה
במועד המאוחר ומבלי לגרוע מזכותה של החברה, לפי שיקול דעתה בלעדי, למתן זיכוי בסכום
שלא יעלה על סכום ההזמנה שאספקתה נתאחרה.

6 . ביטול עסקה והחזרת מוצרים
6.1 . . ביטול הזמנה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981
6.2 . ביטול שלא עקב פגם ו/או אי התאמה:-
6.2.1 . ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה ייעשה בהודעה שתינתן לחברה בכתובתה ברח'
הקדר 18 נתניה או בפקס: 09-8334019 או בהודעת דוא"ל לכתובת
help@jenoris.co.il או בטלפון 09-8334010 או באתר במקום המיועד לכך (תחת
"ביטול עסקה"). בהודעת הביטול יהיה על המשתמש ליתן את פרטיו האישיים ואת מלוא
פרטי ההזמנה.
6.2.2 . ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה יתאפשר בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר
או החשבונית (לפי המאוחר), למעט אדם בעל מוגבלויות ו/או אזרח ותיק ו/או עולה
חדש כהגדרתם בסעיף 14 ג 1 לחוק הגנת הצרכן להם ביטול כאמור יתאפשר בתוך 4
חודשים ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
6.2.3 . ביטול עסקה מותנה בהחזרת המוצר לחברה (ע"י וע"ח המשתמש) במצבו כפי
שהמשתמש קיבלו, בצירוף האריזה, ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש והמוצר לא נפתח.
עם זאת, לא ניתן להחזיר מוצר קוסמטי שאינו ארוז או ניתן לפתיחה ללא הותרת סימן.
6.2.4 . החזר המוצר לחברה יהיה לכתובת הקדר 18 נתניה.
6.2.5 . החברה תגבה דמי ביטול בסך 5% ממחיר הרכישה או 100 ₪ לפי הנמוך מבין השניים.
6.2.6 . החברה תשיב למשתמש את יתרת כספו עפ"י האופן בו ביצע מלכתחילה התשלום בקיזוז
סכומים אותם חב לה, ההחזר יבוצע 7 ימי עסקים.
6.3 . ביטול עקב פגם ו/או אי התאמה :
6.3.1 . משתמש שמבקש לבטל את המוצר עקב פגם או אי התאמה ייתן לחברה הודעת ביטול
בסמוך לאחר שהבחין לראשונה בפגם או באי ההתאמה (ור' לעיל חובת בדיקת המוצר
בתוך זמן סביר מקבלתו מן החברה) ויפרט במסגרתה את פרטיו האישיים, את מלוא
פרטי ההזמנה ואת הפגם או אי ההתאמה שהתגלו במוצר ואשר בעטיים הוא מבקש לבטל
את העסקה.
6.3.2 . המשתמש יפעל בהתאם להוראות החברה שיינתנו לו בהמשך להודעת הביטול, לרבות
יעמיד את המוצר לרשות החברה במקום בו הוא נמסר ובזמנים בהם פועלת חברת
השליחויות עימה קשורה החברה.
6.3.3 . מצאה החברה שטענות המשתמש לגבי אי ההתאמה או הפגם נכונות, תשיב למשתמש
את מלוא התמורה ששילם בעד המוצר (ללא הפחתת דמי ביטול) ו/או תספק לו מוצר
חלופי זהה, בהתאם לרצון המשתמש. החברה לא תחוב כל חבות נוספת בגין האמור.

7 . ביטול מצד החברה
7.1 . החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה ובכל עת, לבטל עסקה ו/או
מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה ו/או את פעילות האתר, כולם או חלקם.
7.2 . מבלי לגרוע מן האמור, תהא החברה רשאית לבטל הזמנה באחד מן המקרים כדלקמן: במקרה
ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; במקרה של כוח
עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור וכן סגר או הטלת הגבלות מלאים או חלקיים עקב
התפרצות מחלה מדבקת המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן
תקין; אם יתברר לה כי ההזמנה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או
מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו ו/או הפרת התקנון; אם המשתמש מסר פרטים לא מלאים או
נכונים בעת ביצוע ההזמנה; אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את העסקה; אם לא נמצאו
פתרונות שילוח חליפיים מקום בו חברת השליחויות אינה מבצעת שליחות למקום המשתמש.
7.3 . כמו כן מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה והתגלה כי המוצר שהוזמן אזל מהמלאי, רשאית
החברה לבטל את ההזמנה ו/או להציע פריט חלופי שווה ערך.
7.4 . הודעה על ביטול עסקה מטעם החברה על פי סעיף זה תימסר למשתמש. במקרה של ביטול
כאמור, תימנע החברה מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם
בגין מוצר, ככל ששולם.
7.5 . למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה
בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה והחברה לא תחוב למשתמש דבר ולא תהיה אחראית ולא
תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

8 . דיוור
8.1 . אישור במקומות המיועדים באתר לכך כי המשתמש יהא מנוי לקבלת הדוא"ל/מסרונים
השיווקי של החברה מהווה אישור להיכלל ברשימת הדיוור של החברה.
8.2 . משתמש המבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה, רשאי לעשות כן בכל עת באמצעות פנייה
לכתובת הדוא"ל mailcancel@jenoris.co.il או באמצעות לחיצה על קישור מיוחד המופיע
בתחתית כל דיוור הנשלח מהחברה. פנייה להסרה כאמור תטופל תוך 3 ימי עסקים.

9 . סודיות ופרטיות
9.1 . החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. החברה
עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידי המשתמש ונוקטת
באמצעים בכדי לשמור על אבטחת המידע והפרטיות.
9.2 . האמור בסעיף זה מטרתו לפרט את המידע שהחברה אוספת ואת השימושים שהיא יכולה
לעשות במידע זה.
9.3 . בעצם הכניסה לאתר והשימוש בו (ובכלל זה גלישה באתר), ולכל מטרה שהיא, מצהיר
המשתמש כי קרא, הבין ומסכים למדיניות פרטיות זו ונותן הסכמה מדעת לכל השימושים
שהחברה עושה ו/או יכולה לעשות במידע אישי שימסור ו/או שייאסף לרבות העברתו
לצדדים שלישיים ועיבודו (ובכלל זה איסוף, שימוש, גילוי, החזקה או העברה) והכל למטרות
המפורטות בסעיף זה.
9.4 .החברה אוספת מידע אישי ומידע אנונימי אודות משתמשים. מידע אישי הינו מידע שניתן לעשות בו

שימוש על מנת לתקשר עם המשתמש או לזהותו, כדוגמת שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת דואר.

מידע אנונימי הינו מידע שאינו מאפשר זיהוי המשתמש כדוגמת מידע אודות פעילות באתר, ככל שמידע כאמור אינו

מקושר למידע האישי של המשתמש.
9.5 . בחברה מיושמים אמצעי אבטחה המקובלים בתעשייה במטרה למנוע גישה לחומר של גורמים שאינם
מורשים.
9.6 . פעילות האתר מבוצעת, בין היתר, ב"ענן". עבודה ב"ענן" מבוצעת באופן שבו המידע נשמר
כולו בשרתים מרוחקים. תעבורת המידע אל הענן וממנו מבוצעת באמצעות שימוש ברשתות
האינטרנט והסלולר. תצורת עבודה זו, הנהוגה בשירותים רבים, מקלה מחד על אופן העברת
המידע, שמירתו וזמינותו, העבודה והתקשורת ומאידך דורשת תשומת לב במשלוח מידע.
באופן עבודה זה המשתמש חשוף לצפייה במידע הנשלח על ידו לחברה ו/או נשלח ע"י החברה
ו/או מי מטעמה במקרים של חדירות למחשבי החברה או חשיפת מידע בדרכים לא חוקיות.
החברה לא תישא בכל אחריות שהיא הנובעת משיבוש באתר, לרבות אם נגרם בשל תוכנה
זדונית שבוצע ע"י גורם חיצוני.
9.7 . כל מידע שיימסר על ידי המשתמש ו/או נאסף עליו כאמור בתקנון זה, נמסר ו/או נאסף
באישורו ובהסכמתו המלאה. המשתמש מאשר שהובהר לו שאין עליו כל חובה חוקית למסור
אקטיבית מידע ואולם ככל שלא ימסור נתונים אלה, תפגע היכולת שלו לעשות שימוש באתר
ו/או לקבל שירות. עוד יובהר, כי אף ככל שלא ימסור המשתמש מידע אקטיבית, ייאסף מידע
אודות השימוש שנעשה באתר כמתואר בסעיף זה.
9.8 . בעת ביצוע רכישה מוסר המשתמש פרטים אישיים (שם מלא, כתובת, טלפון ודואר
אלקטרוני) ואת פרטי כרטיס האשראי שלו. החברה נוהגת בפרטי כרטיס האשראי לפי תקני
DSS- PCI המקובלים.
9.9 למחיקת או עדכון פרטים יש לפנות בדוא"ל help@jenoris.co.il.
9.10 . בנוסף, בעת פנייה לשירות לקוחות חלק משיחות הטלפון מוקלטות ונשמרות לתקופה מוגבלת
לצרכי בקרה ושיפור השירות ופנייה ללקוח.
9.11 . החברה מבצעת איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים. מידע זה יכול שיהיה נוגע להיקף ותדירות
השימוש באתר, הדפים הנצפים, הקישורים שהובילו את המשתמש לאתר וכיוצ"ב.
9.12 החברה תהא רשאית לעשות שימוש בעוגיות, פיקסלים או כלי
תוכנה אחרים דומים במכשיר המשתמש (להלן הכל יחד: "עוגיות"). עוגיות אלה נשתלות
בכדי לאפשר לאתר לעבוד באופן סדיר ולשפר את חוויית המשתמש. המידע שייאסף הינו
אגרגטיבי ולא מאפשר זיהוי פרסונלי של המשתמש. המשתמש מאשר שתילת עוגיות אלה
אולם יכול להסיר אותן באמצעות אתרים סטנדרטים הנמצאים במערכות ההפעלה של
מכשירו. מובהר, כי מחיקתן או הסרתן של העוגיות עלולה לפגוע בתפקוד האתר ובחוויית
המשתמש.
9.13 . החברה נעזרת בכלים שונים של צדדים שלישיים וקודי מעקב של כלי ווב שונים, כגון מוצרי
גוגל ופייסבוק לניתוח השימוש בכלים ולצרכי פרסום מותאם, וכן נעשה שימוש בגוגל אנליטיקס

 לניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי ומצרפי אודות התנועות והפעילות בכלים.

כלים אלה משמשים את החברה גם לצרכי פרסום ברשת ורימרקטינג (לרבות באמצעות אדוורדס
של גוגל) אשר עשוי להיות מותאם להעדפות המשתמש על בסיס פעולותיו באתר.

בהפעלת כלים אלה החברות המספקות אותם עושות שימוש בעוגיות שלהן (באמצעות תוספים)
לזיהוי המכשיר ממנו מבוצעת הגישה לכלים ולאיסוף מידע.
מידע זה יכול להישמר גם במאגרים שמחוץ לישראל. מידע זה שנאסף יכול וישמש גם את הצדדים השלישיים

האמורים לצרכיהן.
ככל שהמשתמש מבקש ללמוד אודות השימוש שצדדים שלישיים אלה עושים בעוגיות
ובמידע הנאסף על ידן, יוכל לעשות כן באתרים הרשמיים שלהם (בהם ניתן יהיה אף למצוא
מידע אודות האפשרויות אותן הן מציעות לניהול השימוש בהם).
9.14 . בעת השימוש באתר עשויים להופיע קישורים לעמודים/אתרים חיצוניים. משתמש אשר יעשה
שימוש בקישורים אלה יהיה כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של האתרים/עמודים אלה. מובהר
כי בכל מקרה בו המשתמש יבחר להוריד ו/או להתקין אתרים/עמודים חיצוניים, אין לחברה
כל שליטה על מדיניות הגנת הפרטיות שלהם ו/או על אופן פעילותם ו/או השלכות השימוש
בהם ו/או הסיכונים הנוגעים לשימוש בהם והאחריות המלאה על השימוש בהם חלה על
המשתמש.
9.15 . החברה רשאית לבצע (בין במישרין ובין באמצעות מי מטעמה) ניתוחים שונים ביחס למידע
ובכלל זאת ניתוחים סטטיסטיים ופילוחי שוק שונים.
9.16 . השימוש במידע יעשה בהתאם להוראות תקנון זה או על פי הוראות כל דין למטרות כדלקמן:
9.16.1 . כדי ליצור קשר עם המשתמש.
9.16.2 . לצורך ביצוע הזמנה, עדכונים לגביה ואספקתה.
9.16.3 . כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ליצור ולפתח שירותים
ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים, לשנות או לבטל שירותים ותכנים
קיימים ולשפר את חוויית המשתמש.
9.16.4 . כדי לשלוח למשתמש עדכונים, הודעות ומידע נוסף.
9.16.5 . כדי לשלוח שאלונים להערכת שביעות רצון.
9.16.6 . בכדי לשלוח מסרונים ומיילים פרסומיים ללקוחות שאישרו קבלתם.
9.16.7 . כדי לנהל ולתפעל את האתר, ולצורך פעילות פנימית, לרבות פתרון תקלות, ניתוח
נתונים, בדיקות, מחקר, קבלת נתונים סטטיסטיים וביצוע סקרים.
9.16.8 . כדי להתגונן בפני הונאות או פעילות בלתי חוקית.
9.16.9 . כדי לאכוף את התקנון, על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר
וכן על מנת לסייע לרשויות מקום בו החברה סבורה כי עליה לעשות כן.
9.16.10 . במקרה בו תידרש החברה למסור את המידע עפ"י דין.
9.16.11 . במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין החברה.
9.16.12 . לשם משלוח מידע פרסומי בכל דרך (ובכלל זה באמצעות רשת האינטרנט ובין היתר
באמצעות פייסבוק וגוגל) הנסמך על תוצרי עיבוד ואיפיון המידע וזאת על מנת להציע
למשתמש מוצרים או שירותים שונים.
9.17 . החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע הנאגר, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אישית
את המשתמש אלא במקרים להלן:
9.17.1 . מסירת מידע לקבלנים בשרשרת הייצור ו/או האספקה ו/או הקשר עם המשתמש, ספקי
תוכנות מסחריות, חוקרי שוק ומעבדי נתונים, נותני שירותי דוא"ל ואיחסון של חומר
(ובכלל זה אם הם מצויים מחוץ לישראל). קבלנים ונותני שירותים אלה מקבלים רק את
המידע הנחוץ להם לצורך השלמת משימתם.
9.17.2 . אם תהא מחוייבת על פי דין למסור את המידע.
9.17.3 . אם תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את המידע.
9.17.4 . ככל שלחברה יהא יסוד סביר להניח כי מסירת המידע נחוצה כדי לגלות או למנוע מרמה
או פעילות בלתי חוקית אחרת.
9.17.5 . ככל שלחברה יהא יסוד סביר להניח כי מסירת המידע תמנע פגיעה בנפש.
9.17.6 . כדי להתגונן בפני כל הליך משפטי.
9.18 . החברה לא תישא בכל אחריות בכל מקרה של נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה מאובדן
מידע או שימוש לא מורשה במידע מכל סיבה שהיא או בשל אירועים שאירעו שלא בשליטתה
של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון.
9.19 . סיסמאות או שמות משתמש, ככל שיינתנו, נועדו לשימושו הבלעדי של המשתמש ואין
להעבירם לאחרים. המשתמש אחראי לשמור על סודיות הסיסמה ואחראי, באופן מלא, לכל
הפעולות שיתבצעו על פי הסיסמה שלו או בחשבונו. במידה שהשימוש במחשבו של המשתמש
משותף לו ולאחרים, עליו לצאת מהאתר ולסגור את חלון הדפדפן לאחר שיסיים את הביקור
באתר. המשתמש מתחייב להודיע לחברה ללא דיחוי על כל שימוש לא מורשה בסיסמה או
בחשבונו.

10 . אחריות
10.1 . החברה עושה מאמץ לשמור על תקינותו של האתר ופעילותו. יחד עם זאת, אין היא מתחייבת
שלא תהיה תקלה כלשהי בפעילות (לרבות בשל קלקולים או תקלות בתקשורת, תקלות
חומרה, תוכנה וכיוצ"ב).
10.2 . המשתמש מסכים לכך, שכל הסתמכות על הבעות עמדה, עצות, המלצות וכיוצ"ב המוצגים
באתר, ככל שמוצגים, נעשים לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. מבלי
לגרוע מן האמור, אין לראות בנתונים המופיעים באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית.
10.3 . המידע באתר הינו לצרכים אינפורמטיביים.
10.4  השימוש באתר הינו כמות שהוא.
10.5 . החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש
או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא
-לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של החברה בכל
מקרה תוגבל למחיר ההזמנה.
10.6 . כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה (לרבות המלצות, מאמרים,
מפרטים, הוראות שימוש או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי לרבות כל כניסה של
המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר יתבצע על
אחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות
עמדה, עצות, המלצות או כולן תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש
ובאחריותו הבלעדית (לפיכך, מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך לפני כל פעולה).
למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן
המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי, וכן לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או
מבצעים, לרבות, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל
הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
10.7 . נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה.
10.8 . האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר אינם בפיקוח
החברה ואינם נבדקים על ידה, לרבות לעניין מהימנותם, חוקיותם והאבטחה בהם. לפיכך
החברה לא תישא בכל חבות מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות הקניין הרוחני או כל זכות
אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם באתרים אלו או באתרים המקושרים
לאתרים אלו. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור ו/או להוסיף
קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו
פעילים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים.
10.9 . תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל
תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר
מפורשות אחרת.
10.10 . החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות נתונים, דגמים ומחירים ללא
הודעה מוקדמת.

11 . מבצעים/שוברי הנחה/קופונים
11.1 . מפעם לפעם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה החברה רשאית להנפיק שוברי הנחה/קופונים
ללקוחותיה, הן באופן חד פעמי, הן באופן רב פעמי, הן לגבי מוצרים ספציפיים, הן באמצעות
קודים מסויימים ובכל צורה ודרך שתבחר החברה. ההתניות, התנאים והמועדים לשימוש
בשוברים/בקופונים הנ"ל יופיעו על גבי השוברים/ הקופונים עצמם ומימושם יהיה רק
בהתאם לתנאים הנקובים בהם.
11.2 . החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תפרסם מידי פעם בפעם מבצעים שונים, בין לאוכלוסייה
ספציפית, בין לחברי מועדון לקוחות ובין לקהל הרחב. מבצעים אלה יחייבו בהתאם לתנאיהם
שיפורסמו.
11.3 . בכל מקרה תהא החברה רשאית להפסיק כל מבצע וכל פעילות שוברים/קופונים על פי שיקול
דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין.
11.4 . שוברי ההנחה/הקופונים אינם ניתנים להחלפה, העברה או המרה ו/או פדיון כספי אחר.
11.5 . ככל ששובר הנחה/קופון ניתן למשתמש עקב רכישה שביצע באתר וזו בוטלה, יבוטל אף
השובר/הקופון וככל שנעשה בו כבר שימוש, יהא המשתמש חב את ערכו לחברה ויידרש
להחזיר מלוא ערכו תוך 14 ימים ממועד השימוש בו.

12 . הוראות כלליות
12.1 . משתמש המעוניין לפנות להנהלת האתר בכל עניין או נושא שהוא יוכל לעשות זאת באמצעות
שליחת דוא"ל לתיבה: help@jenoris.co.il, תוך ציון הכיתוב, כי הפנייה מיועדת להנהלת האתר.
12.2 . פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי
מדינת ישראל בלבד.
12.3 . החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלק
ממנו, לשנות מעת לעת את מבנה האתר ותוכנו לרבות מראהו וכן את אופי, היקף
וזמינות המוצרים המוצעים בו למכירה, וכל היבט אחר הכרוך באתר – והכול, ללא צורך במתן
הודעה מראש. יובהר כי שינויים אלו יחייבו את המשתמש לכל דבר ועניין.
12.4 . במידה ובמסגרת הליך שיפוטי או כל הליך אחר על פי דין ייקבע כי אלו מתנאי תקנון זה איננו
חוקי, אם באופן חלקי ואם באופן מלא, לא יהא באי החוקיות האמור כדי לפגוע בסעיפים
אחרים בתקנון ובמידת הצורך יפורש הסעיף/הסעיפים הרלוונטים ברוח החוק ויצומצם או
ישונה כך שיתאים לו.